Informace o zpracování osobních údajů

Firma KOVOFINIŠ s.r.o., Mlýnská 137, Ledeč nad Sázavou, 584 01, IČO: 48154270, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisem C 3662, je správcem (dále jen „Správce“) osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)

1. Účel zpracování osobních údajů

V rámci zajišťování svých činností provádí Správce zpracování osobních údajů zejména pro tyto účely:

 1. účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 2. jednání o smluvním vztahu
 3. plnění smlouvy
 4. ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 5. archivnictví vedené na základě zákona
 6. výběrová řízení na volná pracovní místa
 7. plnění zákonných povinností ze strany správce
 8. ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

2. Zdroj získání osobních údajů

 1. přímo od subjektů údajů (osobně, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 2. obchodní partneři
 3. veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

3. Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 GDPR některý z následujících důvodů:

 • Souhlas udělený subjektem osobních údajů pro zpracování osobních údajů pro konkrétní účel
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, vztahující se na správce
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • Zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

4. Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5. Kategorie příjemců, místa zpracování a způsob zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá zejména na těchto místech:

 • Mlýnská 137, 584 01, Ledeč nad Sázavou
 • Podolí 600, 584 01, Ledeč nad Sázavou
 • Pivovarská 754, 584 01, Ledeč nad Sázavou

Osobní údaje jsou do cizích zemí předávány pouze na základě písemného souhlasu subjektu osobních údajů.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

6. Práva subjektů osobních údajů

Subjekty osobních údajů mají následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku proti účelu zpracování osobních údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Subjekt osobních údajů může u správce vymáhat svá práva a Správce je povinen žádost bez zbytečného odkladu zpracovat.

Subjekt osobních údajů má možnost se obrátit přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

7. Kontaktní místo pro oblast ochrany osobních údajů

Sekretariát správce: Kovofiniš s.r.o., Podolí 600, 584 01, Ledeč nad Sázavou

Telefonický kontakt: 569 771 380

Emailový kontakt: kovofinis@kovofinis.cz

Subjekty údajů se mohou obracet na výše uvedenou kontaktní osobu ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle bodu č. 6 této směrnice. Kontaktní osoba je při plnění svých úkolů povinna zachovávat mlčenlivost a dbát na důvěrnost informací, které ji budou zpřístupněny.