Laboratorní a pilotní testování

Firma Kovofiniš disponuje laboratorním a pilotním zařízením pro testování membránových procesů, vakuového odpařování, procesů na bázi ionexů a pokročilých oxidačních procesů (advanced oxidation processes, AOP). Tato zařízení slouží jednak k vývoji a ověřování nových technologií a jednak k provádění testů s reálnými roztoky nebo odpadními vodami. Můžeme tak nabídnout našim zákazníkům ověření různých technologií přímo na jejich reálných roztocích a odpadních vodách.

Pilotní zařízení ultrafiltrace

Je určena zejména ke zkouškám čištění a recyklace průmyslových odpadních vod, případně filtrace povrchové i podzemní vody, a to především jako předstupeň před reverzní osmózou.

Jedná se o ultrafiltraci s modulem s dutými vlákny (hollow fiber), k dispozici jsou moduly se dvěma různými průměry dutých vláken. Pilotní zařízení je vybaveno jak zpětným tak chemicky posíleným proplachem a je automaticky řízeno. Umožňuje výběr vhodnějšího typu modulu, optimálních pracovních podmínek a způsobu proplachování pro daný případ, ale rovněž i sledování zanášení a znečištění modulu a díky tomu optimalizaci předúpravy před ultrafiltrací a návrh vhodného způsobu čištění modulu.

Pilotní jednotka reverzní osmózy

Je určena zejména ke zkouškám čištění a recyklace průmyslových odpadních vod.

Jedná se o vysokotlakou reverzní osmózu s pracovním tlakem až 42 bar. Vysokotlaké čerpadlo je vybaveno frekvenčním měničem pro regulaci výkonu čerpadla, zařízení je možno provozovat buď s jednou 4“ membránou nebo se dvěma paralelně zapojenými 4“ membránami.

Jednotka umožňuje testování různých typů membrán, návrh vhodného typu membrán a optimálních pracovních podmínek pro daný případ, ale rovněž i sledování zanášení a znečištění membrán a díky tomu optimalizaci předúpravy před reverzní osmózou a návrh vhodného způsobu čištění membrán.

Laboratorní vakuová odparka

Slouží k prvotním testům technologie vakuového odpařování s různými roztoky a odpadními vodami.

Jedná se o rotační vakuovou odparku s automaticky řízeným vakuovým čerpadlem a s nastavitelným tlakem, teplotou topné lázně a rychlostí rotace baňky ve velmi širokém rozmezí.

Testy na této odparce slouží k získání informací o chování roztoku při odpařování jako je např. rychlost odpařování, pěnivost nebo tvorba úsad nebo o možném stupni zkoncentrování vstupního roztoku. Při zkouškách je získán destilát v množství dostatečném pro analýzu za účelem vyhodnocení kvality destilátu.

Pilotní vakuová odparka

Je využívána k ověření technologie vakuového odpařování v poloprovozním měřítku.

Jde o odparku s nucenou cirkulací, externím tepelným výměníkem a externím zdrojem tepla a chladu, ohřev je realizován horkou vodou, chlazení pomocí chladící věže. Odparka umožňuje nastavení tlaku v rozmezí přibližně 6-32 kPa, čemuž odpovídají teploty varu přibližně 35-70°C.

Pilotní ionexové zařízení

Slouží ke zkoušení a ověřování technologií založených na ionexech zejména pro oblasti čištění a recyklace odpadních vod a povrchových úprav. Jako příklady lze uvést recyklaci cenných látek z odpadních vod či roztoků nebo odstraňování nežádoucích látek z procesních roztoků a lázní za účelem jejich regenerace. Kromě procesů založených na pravé iontové výměně slouží zařízení i k testování procesu kyselinové retardace (acid retardation).

Zařízení je vybaveno dvěma kolonami s ionexy, jejichž variabilní propojení dovoluje zapojit buď jednotlivě kteroukoliv z kolon, nebo obě kolony v libovolném pořadí a čerpadlem s nastavitelným výkonem pro možnost volby rychlosti průtoku v širokém rozmezí.

Zařízení umožňuje otestovat různé typy ionexů, získat informace např. o účinnosti sorpce nebo kapacitě ionexů a stanovit optimální provozní podmínky pro danou aplikaci.

Pilotní zařízení pro pokročilé oxidační procesy (advanced oxidation processes, AOP)

Je určeno k testům čištění odpadních vod pomocí pokročilých oxidačních procesů. Zařízení umožňuje testovat na modelových roztocích a reálných odpadních vodách následující procesy:

oxidační procesy

  • oxidace ozonem (O3) - ozonizace
  • oxidace peroxidem vodíku (H2O2)
  • oxidace O3 + H2O2 - Peroxon

fotochemické oxidační procesy

  • oxidace O3 + UV záření
  • oxidace H2O2 + UV záření
  • fotoFentonova oxidace - železnatý (Fe2+) nebo železitý (Fe3+) ion + H2O2 + UV záření